ஒரு பொன்மாலைப் பொழுதின் நிழற்படங்கள்


1a 2a 52a
3a 4a 5a
6a 7a 8a
53a 10a 11a
12a 13a 14a
15a 16a 17a
20a 22a 23a
24a 25a 26a
21a 28a 29a
30a 31a 32a
33a 34a 35a
36a 37a 38a
39a 40a 41a
42a 43a 44aடாக்டர் இராஜேந்திரன் மற்றும் சிறப்பு வருகையாளர் டத்தோ குமரனுடன்
45aகுடும்பத்தினருடன் 46aசெந்தூல் வகுப்பு 47aஸ்தாபாக் வகுப்பு
48aசிரம்பான் வகுப்பு 49aபோர்ட் கிள்ளான் வகுப்பு 50aஸ்ரீமஞ்சா வகுப்பு
54aஏற்பாட்டுக் குழுவினரருடன்


18a 19a 27a 51a