24 டிசம்பர் 2014 – அன்பு, பண்பு, ஆன்மீகப் பயிற்சி நிழற்படங்கள்

முதல் நாள் – 24 டிசம்பர் 2014

1_n 9_n 10_n
14_n 18_n 19_n
22_n 26_n 27_n
29_n 30_n 31_n
32_n 33_n 37_n
39_n 40n 41_n
42_n 47_n 48_n
49_n 50_n 52_n
55_n 54_n 56_n
57_n 58_n 68_n
74_n 75_n 76_n
78_n 80_n 81_n
79_n

இரண்டாம் நாள் – 25 டிசம்பர் 2014

1 2_nn 3_n
4_n 5_n 6_n
7_n 8_n 9_n
10_n 13_n 14_n
15_n 16_n 17_n
18_n 19_n 20_n
21_n 22_n 23_n
24_n 25_n 26_n
27_n 28_n 29_n
30_n 31_n 32_n
33_n 35_n 36_n
37_n 38_n 40_n
41_n 42_n 46_n
34_n 44_n 45_n 43_n

மூன்றாம் நாள் – 26 டிசம்பர் 2014


1_3n 2_3n 3_3n
4_3n 5_3n 6_3n
7_3n 8_3n 9_3n
10_3n 11_3n 12_3n
13_3n 14_3n 15_3n
16_3n 17_3n 18_3n
19_3n 20_3n 21_3n
22_3n 23_3n 24_3n
25_3n 26_3n 27_3n
28_3n 29_3n 30_3n