நிகழ்வுகள்


மலேசிய சைவ சமயப் பேரவையின் வருடாந்திர நிகழ்வாகிய திருமுறைப் பெருவிழா, 2019-இலும் சிறப்பாக நடைப்பெறவுள்ளது. திருமுறைப் பெருவிழாவின் திகதி, நேரம் மற்றும் இடம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

திருமுறை ஓதும் போட்டியின் பங்கேற்பாளர்கள் போட்டியின் விதிமுறைகளையும் பாடல்களையும் கீழ்காணும் தொடர்புகளின் வழியே தரவிரக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

 

போட்டியின் விதிமுறைகள்

 

பிரிவு 1
பிரிவு 1 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3

அனைத்து பிரிவு 1 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)

 

பிரிவு 2
பிரிவு 2 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3
பாடல் 4

அனைத்து பிரிவு 2 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)

 

பிரிவு 3
பிரிவு 3 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3
பாடல் 4
பாடல் 5

அனைத்து பிரிவு 3 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)

 

பிரிவு 4
பிரிவு 4 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3
பாடல் 4
பாடல் 5
பாடல் 6

அனைத்து பிரிவு 4 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)

 

பிரிவு 5
பிரிவு 5 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3
பாடல் 4
பாடல் 5
பாடல் 6
பாடல் 7

அனைத்து பிரிவு 5 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)

 

பிரிவு 6
பிரிவு 6 பாடல் பட்டியல்
பாடல் 1
பாடல் 2
பாடல் 3
பாடல் 4
பாடல் 5
பாடல் 6
பாடல் 7

அனைத்து பிரிவு 6 பாடல்கள் (.RAR கோப்பு வடிவில்)