எட்டாம் ஆண்டு திருமுறைப் பெருவிழா

திருமுறை ஓதும் போட்டி பாடல்கள், பொருள் விளக்கம் மற்றும் விதிமுறைகள் அடங்கிய கையேடு:
https://drive.google.com/file/d/1iDDNSih3rPi3nPBYErR6UxKEJJOteqkQ/view?usp=sharing

பாடல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய: 
https://drive.google.com/drive/folders/1I5IR5WNn38KUkwXL7wH1_pOpPuXjM_ua?usp=sharing